Bernhard Moe AS Salgs- og leveringsbeingelser

Priser:
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og miljøavgifter.

Leveringsbetingelser:
Levering, montering og igangkjøring kommer i tillegg.
Eksklusive eventuelle rørlegger-, gass- , ventilasjons- og elektrikerarbeide.
Trefaset elektrisk utstyr leveres uten kabel og plugg.
Utstyr for gasstilkobling leveres uten slange og regulator.
Det tilkommer frakt fra Trondheim, om ikke annet er oppgitt i tilbudsteksten.

Leveringstid:
Se tilbudstekst.

Gyldighet:
Tilbudet gjelder 30 dager fra d.d.

Betalingsbetingelser:
Etter avtale.

Prisforbehold:
Forbehold om prisendring, valutaendring og devaluering.

Salgspant:
Varen forblir Bernhard Moe AS eiendom til kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt ut betalt. Refererer til pantelovens paragrafer 3.14 og 3.22.

Reklamasjoner:
Eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 8 dager etter varens mottagelse.

Retur:
Retur av standard lagervarer kan bare skje etter avtale med Bernhard Moe AS.
Kjøper belastes da med minimum 15% av salgsverdien. Varene returneres for kjøpers regning og risiko. Retur av fabrikkbestilte varer kan ikke foretas.

Garantibetingelser:
Kjøper gis ett års garanti på material-, produksjons- og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. Kjøper forplikter seg straks til å varsle Bernhard Moe AS når feil oppdages.
Bernhard Moe AS skal innen rimelig tid utbedre påberopt feil og mangler i garantitiden.
Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl 08.00-16.00 på hverdager. Vil kjøper at Bernhard Moe AS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg, bli belastet. Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten Bernhard Moe AS samtykke, bortfaller Bernhard Moe AS garantiansvar. Etter garantitidens utløp gis 3 måneders garanti på utskiftet reservedeler.

Miljøavgifter:
Fra 01.07.99 ble det innført miljøavgift på EE-produkter. det vil si produkter som inneholder elektriske komponenter.
Dette innebærer at kjøper kan og bør levere utskiftet / kasserte EE-produkter hos Bernhard Moe AS som tar ansvaret for at dette blir behandlet etter gjeldende regler.
Kjøle- og fryseutstyr belastes med en egen miljøavgift i henhold til type og mengde kjølemedium.

Forhandlere:
Hvis kjøper er forhandler og hvor det blir gitt forhandlerrabatt, vil kjøper overta garantiansvaret overfor sluttbruker. I garantiperioden vil da Bernhard Moe AS kun erstatte defekte reservedeler under forutsetning at disse blir returnert til Bernhard Moe AS innen 10 dager etter at ny del er mottatt.

Bernhard Moe AS, Organisajonsnummer NO 920 024 785 MVA – Vikelvfaret 2 – 7054 Ranheim